Shishabar

Voor shishabars geldt in Sint-Niklaas een speciale regelgeving. Ontdek er hier alles over.

Definitie shishabar

Het Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 23 november 2018, onderging een wijziging die op 29 april 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Er werd een afdeling 7 toegevoegd aan hoofdstuk IV: Vestigings -en uitbatingsvergunning voor shishabars. Deze geeft volgende definitie:

Shishabars worden ook beschouwd als een horecazaak. Een shishabar is een publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om een waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan, een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.

Uiteraard moet ook een shishabar voldoen aan de regelgeving voor horecazaken. Let zeker op de modaliteiten van de rookwetgeving. Een korte samenvatting : 

  • De rookkamer is afgesloten met wanden en een deur, die altijd dicht moet zijn
  • De afmetingen van de rookkamer bedragen maximaal 25% van de totale opper­vlakte van de zaak
  • Er moet een rookafzuig-systeem voorzien zijn
  • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd
  • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …)
  • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.

Gelet op de toevoeging van afdeling 7 aan hoofdstuk IV van het Algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 23 november 2018, met goedgekeurde wijziging door de gemeenteraad op 29 april 2019, moet je als shishabar, naast een geldige omgevingsvergunning en een gunstig brandveiligheidsattest ook voldoen aan volgende regelgeving: 

1. Beschikken over een vestigingsvergunning. 

Voor de opening van een nieuwe horecazaak of de uitbating van een bestaande horecazaak waarin een shishabar wordt ondergebracht moet de uitbater in het bezit zijn van een vestigingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de uitbatingsvergunning op basis van de gebiedsnormen. Deze normen kan je raadplegen in het de bijlage 'Afdeling 7: Vestigings- en uitbatingsvergunning voor shishabars' onderaan.

2. Beschikken over een uitbatingsvergunning. 

Om een shishabar te mogen uitbaten, moet de uitbater in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Enkel als het pand voldoet aan de gebiedsnormen (zie vestigingsvergunning) kan een uitbatingsvergunning worden afgeleverd. Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de uitbatingsvergunning op basis van de resultaten van een onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen inzake de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid. Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbatingsvergunning voor een shishabar weigeren indien dit onderzoek aanleiding geeft tot opmerkingen of een ongunstig advies.

  • In het geval van een weigering wordt de gemotiveerde beslissing betekend aan de aanvrager.
  • In het geval de uitbatingsvergunning kan worden verleend, moet de uitbater eerst de toepasselijke belasting voorzien in het gemeentelijk belastingreglement betalen, vooraleer de vergunning wordt verleend.

De uitbatingsvergunning geldt vanaf de datum van de zitting van het college van burgemeester en schepenen waarin de vergunning wordt verleend en uiterlijk voor de duur van de resterende maanden van het lopend kalenderjaar. De uitbatingsvergunning is verlengbaar mits een gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen op basis van de resultaten van een onderzoek zoals hoger vermeld. De uitbatingsvergunning kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier in het onderste tabblad.  

3. Het belastingsreglement voor shishabars naleven.  

Er dient een éénmalige openingsbelasting betaald te worden, alsook een jaarlijkse belasting op de afgifte van de uitbatingsvergunning. Zie volgend tabblad.  

Volgens het belastingsreglement hieronder, dient er een éénmalige openingsbelasting betaald te worden, alsook een jaarlijkse belasting op de afgifte van de uitbatingsvergunning.  

  •  Eenmalige openingsbelasting van 4.425 EUR. Deze belasting is wel opnieuw verschuldigd bij elke verandering van uitbater.
  • Verder moet jaarlijks een belasting op de afgifte van de vergunning van 1.475 EUR worden betaald.

Wens je een uitbatingsvergunning voor shishabar aan te vragen? Breng het onderstaande aanvraagformulier binnen bij het loket wonen, bouwen en ondernemen of mail het naar vergunnen@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer