Zaken doen met de stad

Stad Sint-Niklaas wil zo veel mogelijk ondernemers de mogelijkheid bieden om opdrachten uit te voeren voor de stad. Wanneer de stad opdracht geeft aan derden voor uitvoering van werken, leveringen of diensten is er sprake van een overheidsopdracht.

Wat zijn overheidsopdrachten?

De dienst Overheidsopdrachten zorgt dat alle dienstverleners (aankopen, studies en werken) juist aangesteld worden. Dit doen ze voor alle stadsdiensten die een aankoop, studie of werk willen laten uitvoeren. Ze gaan in overleg met de aanvragende diensten en, rekening houdend met de wetgeving van overheidsopdrachten, stellen ze een bestek op.

Wat staat er in een bestek?

In een bestek staan er heel wat zaken waarvan een groot deel wetgeving en verplichtingen. Daarnaast staat er:

 • op basis van welke criteria je beoordeeld wordt;
 • waaraan je moet voldoen;
 • wat de stadsdienst wil / nodig heeft.

Beoordelen van een bestek

Na het maken van een bestek, zorgt de dienst Overheidsopdrachten ervoor dat dit bestek (lokale) ondernemingen, zoals jij, bereikt. Binnen de afgesproken tijd bezorgen de aangeschreven ondernemingen hun offertes. De dienst Overheidsopdrachten leest samen met de stadsdiensten de offertes na en gaan op basis van de vooropgestelde beoordelingscriteria punten geven.

Toekennen van een bestek

De onderneming met de meeste punten krijgt de opdracht. Alle inschrijvers worden hiervan op de hoogte gebracht met een onderbouwd verslag, zodat ook zij weten waarom zij een bepaalde positie hebben.

Het principe bij overheidsopdrachten is dat de concurrentie moet spelen. Hierbij zijn in de wetgeving speciale procedures voorzien. Je kan grote overheidsopdrachten van het stad Sint-Niklaas bekijken op de e-Procurement-website van de federale overheid.

Type overheidsopdrachten

Kleine overheidsopdrachten

Tot en met €10.000

Hier wordt geen officiële procedure voor opgelegd. Stad Sint-Niklaas zal hiervoor altijd minstens 3 firma's contacteren, meestal via e-mail. Toewijzing van de opdracht kan op basis van diverse criteria. Er wordt zeker niet altijd aan de goedkoopste aanbieder toegewezen.

Tussen €10.000 en €30.000

Voor opdrachten tussen deze bedragen wordt de procedure al uitgebreider. Hier wordt meestal de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor toegepast. Dit houdt in dat er een bestek wordt opgemaakt, en in regel ook minimaal 3 firma's worden gecontacteerd om een offerte in te dienen. Je offerte indienen doe je via mail.

Grote overheidsopdrachten

Tussen €30.000 en € 143.000

Voor opdrachten van leveringen en diensten worden tot deze drempel ondernemingen aangeschreven en of uitgenodigd via e-Procurement. De procedure die vaak wordt toegepast is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Tussen €143.000 en €221.000

Opdrachten voor leveringen en diensten worden tot deze drempel bekendgemaakt op e-Procurement op nationaal niveau. Een onderneming kan het bestek vinden op en de offerte indienen via  e-Procurement.

Vanaf € 221.000

Opdrachten voor leveringen en diensten worden bekendgemaakt op e-Procurement  zowel nationaal als Europees. De procedures die hier vaak worden toegepast zijn de mededingingsprocedure met onderhandeling of een openbare procedure. Een onderneming kan het bestek vinden via  e-Procurement.

Voor werken ligt de publicatiedrempel op nationaal niveau, net zoals bij de opdrachten voor leveringen en diensten, op €30.000. De publicatiedrempel op Europees niveau ligt op €5.382.000. Beiden worden steeds bekend gemaakt op e-Procurement.

Indienen van een offerte

Voor kleine overheidsopdrachten (tussen de €10.000 en €30.000) dien je jouw offerte in via mail. Voor grote overheidsopdrachten dien je jouw offerte in via e-Procurement. Papieren offertes worden niet meer aanvaard.

 Opgelet! Als een offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Een offerte wordt dan niet opgenomen in de beoordeling. Enkele tips: 

 • dien je offerte op tijd in;

 • laat een offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig;

 • voeg alle gevraagde documenten toe;

 • een offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.

Lees meer over een offerte indienen als bedrijf

Hoe onderteken je een offerte digitaal?

Met uw elektronische identiteitskaart. Dat kan 

Wat is een borg?

Een borgtocht is een financiële garantie die door de borgsteller aan de stad of het OCMW ter beschikking wordt gesteld als waarborg voor de volledige en goede uitvoering van bepaalde overheidsopdrachten, vergunningen, huurovereenkomsten.

Hoe stel je een borg voor stad en OCMW Sint-Niklaas?

Een borg stellen kan op verschillende manieren. Je hebt de keuze om een borg te stellen bij jouw eigen financiële instelling maar je kan ook gebruik maken van de gratis applicatie e-DEPO. Via e-DEPO kan je online een deposito of consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas.
Naar e-DEPO

Wat heb je nodig om een borg te stellen via e-DEPO?

 1. ID-kaart en kaartlezer of ITSME
 2. Je eigen rijksregister nummer of KBO nummer voor een rechtspersoon*
 3. Je IBAN bankrekeningnummer en BIC-adres
 4. Je e-mail adres
 5. Gegevens over borg: bedrag, omschrijving, contactpersoon en e-mail bij stad of OCMW.
 6. KBO nummer van de begunstigde: stad Sint-Niklaas 0207.464.192

*Rechtspersonen dienen zich eerst te registreren – zie rollenbeheer in e-DEPO

Hoe verloopt het proces?

Bij elk nieuw dossier dat wordt aangemaakt moet eerst een bepaalde categorie worden gekozen:

 1. Borgtocht overheidsopdrachten voor leveranciers aan wie een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten werd gegund.
 2. Huurwaarborgen bij huurovereenkomsten van onroerende goederen
 3. Borgtocht gevraagd door een openbare instantie. Dit gaat over alles wat geen overheidsopdracht of huurwaarborg is. Voorbeeld, borgen bij omgevingsvergunningen.

Na het doorlopen van het proces krijg je een e-mail met de betaalgegevens. Je kan op elk moment je dossier raadplegen en opvolgen.

Indien aan het voorwerp van de borgstelling werd voldaan, zal de dossierverantwoordelijke bij stad of OCMW de borg vrijgeven of handlichten. Bij handlichting van de borg krijgt de borgsteller een automatisch bericht in zijn mailbox. Kort nadien staat het bedrag terug op de bankrekening.

https://www.youtube.com/watch?v=Yooobc_SSZY&t=1s

Meer info of interesse om met de stad zaken te doen?

Voor vragen betreffende overheidsopdrachten gerelateerd aan werken: Voor vragen betreffende overheidsopdrachten gerelateerd aan diensten of leveringen:
Dienst overheidsopdrachten

Industriepark-Noord 4
9100 Sint-Niklaas
België

Telefoon
+32 3 778 35 71

Email
overheidsopdrachtenwerken@sint-niklaas.be

Dienst overheidsopdrachten

Industriepark-Noord 4
9100 Sint-Niklaas
België

Telefoon
+32 3 778 61 01

Email
overheidsopdrachtenleveringen@sint-niklaas.be

 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer