Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Baat je een taxidienst uit? Dan heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig.

Inhoud

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen bij de gemeente waar jouw exploitatiezetel is gevestigd. Het gaat om een vergunning die geldig is in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar.

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Er is sprake van een taxidienst wanneer u een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Vier exploitatievormen

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 1 januari 2020, heeft de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer betrekking op vier exploitatievormen:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonievervoer
 • Openbaar vervoer taxi (OV-taxi)

Straattaxi

= het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg.

 • De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • De tarieven worden bepaald door de exploitant en dienen duidelijk geafficheerd te worden:
  • op de gele tarievenkaart als er een taxilicht en -meter gebruikt wordt, of
  • op de website, app, … als de ritten en de betaling via een mobiele app of andere beveiligde digitale toepassing worden geregeld.
 • Een straattaxi mag niet binnen een straal van 200m bij een standplaats voor standplaatstaxi’s of op het luchthavendomein van Zaventem komen, tenzij men passagiers aan boord heeft met deze bestemming of men een bestelling heeft voor deze bestemming.

Standplaatstaxi

= het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken.

 • De stad Sint-Niklaas kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Voor het uitbaten van een standplaatstaxi heb je een bijkomende machtiging voor een standplaatstaxi nodig. Deze machtiging moet je aanvragen bij de gemeente waar de standplaats gelegen is.

  Machtiging standplaatstaxi

 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de klant.
 • Een standplaatstaxi is verplicht om een taxilicht en de taximeter te gebruiken.
 • Een standplaatstaxi kan op zijn terugrit ook klanten meenemen met handopsteken, zoals de straattaxi. Hierbij gelden de eigen tarieven volgens de gele tarievenkaart.

Ceremonieel vervoer

= het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijk overeenkomst.

 • De exploitant moet een schriftelijke overeenkomst opstellen met de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • De milieunormen zijn niet van toepassing. Het voertuig mag enkel gebruikt worden als ceremoniewagen en niet voor andere diensten.

Openbaar vervoer taxi (OV-taxi)

= opdrachten voor het gebruik van het voertuig die binnenkomen via de mobiliteitscentrale.

 • Sinds 2022 kan je je kandidaat stellen om ritten uit te voeren in opdracht van de mobiliteitscentrale. De tarieven van de OV-taxi wordt bepaald binnen de vervoerregio.

Voorwaarden

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet je als exploitant aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beroepsbekwaamheid:
  • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen) met NACEBEL-code 49.320.
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet over een attest kennis Nederlands van niveau B1 beschikken (volgens het Europees Referentiekader voor talen). Een vergunning kan afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van 2 jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.
 • Goed gedrag en zeden:
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.

   Uittreksel strafregister aanvragen

  • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
 • Solvabiliteit:
  • Als natuurlijk of rechtspersoon moet je eigenaar zijn van het voertuig (of voertuigen) dat je exploiteert of moet je beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
  • Als exploitant moet je in orde zijn met jouw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

Emissienormen & Ecoscore

Taxi's in Sint-Niklaas moeten voldoen aan emissienormen, bepaald op basis van de ecoscore. Die ecoscore is afhankelijk van het soort voertuig, moment van inschrijving en bouwjaar van het voertuig.

Ecoscore

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Dit cijfer geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. De ecoscore kan geraadpleegd worden op de website www.chassistool.be en www.ecoscore.be.

Welke emissienormen gelden, hangt af van volgende parameters:

 • het soort voertuig (o.m. op basis van aantal zitplaatsen);
 • moment van inschrijving bij de DIV met TX-nummerplaat;
 • moment dat het voertuig gebouwd is:
  • voertuigen gebouwd voor 2017:
   ecoscore op basis van de NEDC
  • voertuigen gebouwd tussen 2017 en 2021:
   ecoscore op basis van de NEDC 2.0
  • voertuigen gebouwd na 2021:
   ecoscore op basis van WLPT
Emissienormen vanaf 1 januari 2020
Aantal zitplaatsen Inschrijving DIV voor 01-01-2020 Inschrijving DIV na 01-01-2020 | WLPT Inschrijving DIV na 01-01-2020 | NEDC of NEDC 2.0
≤ 5 Geen 67 71
> 5 Geen 63 66
> 5 en minibus Geen 54 56
4 of 5 en > 5,1m Geen 54 56
Emissienormen vanaf 1 januari 2025
Aantal zitplaatsen Inschrijving DIV voor 01-01-2025 | WLPT Inschrijving voor 01-01-2025 | NEDC of NEDC 2.0 Inschrijving DIV na 01-01-2025 | WLPT Inschrijving DIV na 01-01-2025 | NEDC of NEDC 2.0
≤ 5 67 71 74 -
> 5 63 66 71 -
> 5 en minibus 54 56 61 -
4 of 5 en > 5,1m 54 56 61 -
Emissienormen vanaf 1 januari 2030
Aantal zitplaatsen Inschrijving DIV voor 01-01-2030 | WLPT Inschrijving DIV voor 01-01-2030 | NEDC of NEDC 2.0 Inschrijving DIV na 01-01-2030
≤ 5 74 - zero-emissie
> 5 71 - zero-emissie
> 5 en minibus 61 - zero-emissie
4 of 5 en > 5,1m 61 - zero-emissie
Vrijstelling

Exploitanten die nog een taxivergunning taxi of VVB van vóór 2020 uitbaten, zijn vrijgesteld van deze emissienormen. 

 • Binnen je vergunning kan je een voertuig vervangen door een ander voertuig dat niet voldoet aan de normen.
 • Pas als je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (moet) aanvragen, dan moet het voertuig voldoen aan deze emissienormen.

Volgende 2 voertuigcategorieën zijn ook vrijgesteld van de emissienormen:

 • Voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor ceremonieel vervoer en al meer dan 40 jaar in gebruik zijn (sinds bouwjaar).
 • Voertuigen voor vervoer van personen met verminderde mobiliteit, waarbij het voertuig meer dan 5 zitplaatsen heeft en van het type minibus is.

Tarief

De aanvraag is gratis. De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • € 350- per vergund voertuig of 
 • € 250- per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 01/01/2025 van toepassing is.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Aanvraag

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te bekomen log je in op de Centaurus2020-databank en vul je het digitaal aanvraagformulier in of vervolledig je het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) en bezorg je dit aan taxi@sint-niklaas.be. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende documenten:

 • kopie van de identiteitskaart;
 • uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden;
 • attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring dat binnen twee jaar niveau B1 behaald zal zijn;
 • attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ);
 • attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de fiscale lasten (attest FOD Financiën);
 • bewijsstukken die aantonen dat u over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).

 

De volgende documenten dienen uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd te worden:

 • kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart);
 • kopie van de verzekeringspolis;
 • kopie van het keuringsbewijs;
 • kopie van het certificaat van overeenstemming;
 • kopie van het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs);
 • minstens één van de volgende documenten:
  • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter;
  • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd.

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid, solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Interessant voor jou

Bestuurderspas taxibestuurders

Ben je een taxichauffeur in het Vlaams gewest? Ongeacht jouw statuut (werknemer of zelfstandige), moet je in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Lees zeker alle info op volgende pagina:

 

Machtiging standplaatstaxi

Wil je gebruik maken van taxistandplaatsen in Sint-Niklaas? Dan heb je een machtiging standplaatstaxi nodig. Bekijk zeker volgende pagina:

Contact

Dienst Vergunningen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Mail: taxi@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer