Semipublieke laadpalen

Heb je een laadpaal op een semipublieke locatie die je ter beschikking wil stellen? Dan heb je (mogelijks) recht op een premie voor semipublieke laadpalen.

Inhoud

Stad Sint-Niklaas wenst het aanbod van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uit te breiden. Daarbij volgt ze de strategie van de Vlaamse overheid, waarbij de meerderheid van de laadvraag dient ingevuld te worden op privaat en semipubliek domein. De stad wenst daarom kleine tot middelgrote ondernemingen en handelaars te stimuleren om semipublieke laadpalen te plaatsen op hun private terreinen.

Wanneer is een laadpaal semipubliek?

Een laadpaal is semipubliek wanneer deze zich niet op het openbaar domein bevindt, maar wel minstens 10 uur per 24 uur (ook in het weekend) ononderbroken en volledig opengesteld wordt voor het publiek.

Bedrag

De premie voor semipublieke laadpalen bedraagt € 500 per semipublieke laadpaal, met een maximum van € 1.000 (m.a.w. de premie wordt toegekend voor max. 2 semipublieke laadpalen).

De premie is niet cumuleerbaar met andere bijdragen of premies voor laadpalen die door stad Sint-Niklaas worden toegekend.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een premie voor semipublieke laadpalen moet je voldoen aan volgende voorwaarden.

Beschikbaarheid

De laadpaal moet gedurende minimaal 5 jaar actief zijn. Wanneer de laadpaal na minder dan 5 jaar verwijderd of privaat gemaakt wordt, kan de premie teruggevorderd worden.

De informatie over de laadpaal moet openbaar zijn zodat gebruikers zowel de locatie als de beschikbaarheid kunnen controleren. Bijgevolg dient de laadpaal vóór de aanvraag van de premie aangemeld te zijn bij Openchargemap en conform het energiebesluit gemeld zijn bij de distributienetbeheerder.

Toegankelijkheid

De laadpaal is niet gekoppeld aan 1 gebruiker. Iedereen met een elektrische of plug-in hybride wagen kan de laadpaal gebruiken. Derden moeten toegang hebben zonder voorafgaande afspraak, bestelling of contract. De laadpaal moet ten minste 10 uur per 24 uur ononderbroken toegankelijk zijn voor iedereen die wil opladen, ook in het weekend.

De laadpaal moet beschikken over ten minste twee laadpunten. Geen van deze laadpunten kunnen geclaimd/voorbehouden/gereserveerd worden tijdens de 10 uur per 24 uur waarin de laadpaal publiek toegankelijk is.

De inrichting van en eventuele bebording op de parkeerplaatsen mogen geen twijfel zaaien over het semipublieke karakter van de laadpaal. De laadpalen dienen makkelijk in gebruik en hanteerbaar te zijn, ook voor andersvaliden.

Locatie

De laadpaal moet geplaatst worden op een privaat parkeerterrein op het grondgebied van Sint-Niklaas of haar deelgemeenten. De parkeerplaatsen zijn zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk vanaf het openbaar domein. Het parkeerterrein bestaat uit minimaal twee en maximaal twintig parkeerplaatsen. In uitzonderlijke omstandigheden kan afgeweken worden van het maximumaantal.

Technisch

 • Op de laadpunten kan een universele stekker (type 2) aangesloten worden. Het minimale beschikbare vermogen is 11 kW per laadpunt.
 • De laadpaal wordt voorzien van groene stroom.
 • De laadpaal is conform de geldende normen geïnstalleerd door een erkend installateur, is gekeurd en is CE-gecertificeerd.
 • De laadpaal is interoperabel. De laadpaal laat ook authenticatiemiddelen toe van andere laadpaal providers en is bijgevolg breed toegankelijk voor derden aangesloten bij een andere laadpaalbeheerder.
 • De laadpaal moet door iedereen geactiveerd kunnen worden. Een ad-hoc betalingsmethode zonder contract en abonnement moeten bijgevolg mogelijk zijn.
 • De laadpaal maakt gebruik van communicatieprotocol OCPP (Open Charge Point Protocol). De laadpaal beschikt over een statuscontrole (laden of niet laden).

Data

Gegevens van de aanvrager en de laadpaal (locatie, toegankelijkheid,...) mogen gebruikt worden in de communicatie van stad Sint-Niklaas en mogen door de stad doorgegeven worden aan gerelateerde fora (bijv. websites en applicaties waarop laadpaallocaties verzameld worden).

Laadprijs

De laadprijs moet marktconform zijn. De prijs voor het laden mag maximaal 10% hoger liggen dan aan de dichtstbijzijnde publieke laadpaal (exclusief snelladers).

Financieel

Het aankopen van de laadpaal en de daarbij horende diensten dienen (bijvoorbeeld plaatsen 400V) volledig geprefinancierd te worden door de onderneming. Er worden geen voorschotten toegekend. Enkel de kosten van de laadpaal en de plaatsing komen in aanmerking voor subsidiëring. Kosten gelinkt aan het back-office systeem en het onderhoudscontract worden niet gepremieerd. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk te onderscheiden zijn op het betalingsbewijs van eventuele andere kosten.

Uitgesloten voor de premie

Volgende installaties van laadpalen zijn uitgesloten voor de premie:

 • installaties op het openbaar domein,
 • installaties op locaties die zich op meer dan 250 meter van woongebied bevinden,
 • installaties aan tankstations en
 • laadpalen geïnstalleerd ter vervanging van een andere laadpaal.

Lees ook steeds het volledig premiereglement door.

Aanvraag

Om een premie voor semipublieke laadpalen aan te vragen vul je het digitaal aanvraagformulier in, maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal.

De premieaanvraag wordt ingediend door een verantwoordelijke van de onderneming met goedkeuring van de directie, die de aanvraag ook ondertekent. De aanvraag wordt vervolledigd met volgende bewijsstukken:

 • betalingsbewijzen van de installatie van de laadpaal,
 • overzichtskaart van de locatie van het perceel waarop de laadpaal staat,
 • detailkaart van de locatie van de laadpaal en bijhorende parkeerplaats op het perceel,
 • duidelijke foto van de laadpaal en parkeerplaatsen,
 • technische fiche van de laadpaal en
 • keuringsattest van de laadpaal.

Het stadsbestuur behoudt het recht bijhorende documentatie op te vragen. Waar nodig en wanneer gevraagd kunnen extra bijlagen aan dit aanvraagformulier toegevoegd worden ter verduidelijking van de aanvraag.

Lees ook steeds het volledig premiereglement door.

De dienst Plannen en Ontwikkelen beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Een controle ter plaatse is mogelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekennen van de premie op basis van een advies van de Dienst Plannen en ontwikkelen. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en dit uiterlijk 30 dagen na de beslissing. De uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk 12 maanden na de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de premie. De uitbetaling van de premies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de hoogte te brengen van het stadsbestuur van eventuele wijzigingen in het rekeningnummer.

Contact

Dienst Mobiliteit
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 778 30 35
Mail: mobiliteit@sint-niklaas.be

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer