Ondernemend | Cafetaria Sinbad op zoek naar tijdelijke uitbater

18 augustus 2023
Horeca
Ondernemend | Cafetaria Sinbad op zoek naar tijdelijke uitbater
Het stedelijk zwembad staat voor grote veranderingen. Voor de huidige cafetaria in het stedelijk zwembad Sinbad zijn we op zoek naar een uitbater met een tof horecaconcept. Begint jouw ondernemersbloed al sneller te stromen?
Social media sharing

De huidige concessie voor de uitbating van de cafetaria loopt tot en met 2 april 2024. In afwachting van het nieuw op te richten zwembad op de site van het Sportkringpark is de stad op zoek naar een kandidaat om de cafetaria tijdelijk uit te baten vanaf 3 april 2024.

Sint-Niklaas is één van de sterkst groeiende regio’s in Vlaanderen. De stad investeert de komende jaren intensief in het verbreden van haar aanbod, zowel qua cultuur, de ontwikkeling van sfeergebieden, evenementen, horeca en winkels en dit met maximale ondersteuning om nieuwe en bestaand ondernemers zich thuis te laten voelen.

Cafetaria Sinbad

Heb jij altijd al gedroomd van de uitbating van een cafetaria of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Tot en met zondag 15 oktober is het mogelijk om jouw kandidatuur en horecaconcept voor de cafetaria van het Sinbad door te sturen. Mis deze kans niet!

Note: Inschrijven kan vanaf 1 september tot en met 15 oktober. Voeg bij de inschrijving jouw relevante beroepservaring en voorstel van concept toe.

Specificaties

Type uitbating

Tijdelijke uitbating
Huurcontract Bezetting ter bede
Duurtijd Aanvang vanaf 3 april 2024 voor een periode van 1 jaar en deze is maximum 2 keer verlengbaar. De bezetting ter bede is op ieder moment opzegbaar door de stad en de bezetter.
Verplichtingen Stad Sint-Niklaas staat gedurende de duurtijd van de bezetting ter bede in voor de eigenaarsverplichtingen en de uitbater voor de huurdersverplichtingen.
Huurprijs €650 / maand

Timing

 • Plaatsbezoek: 22 of 29 september om 17u, verplicht
 • Toewijzing: november 2023
 • Start uitbating: 3 april 2024

Toewijzing

De toewijzing gebeurt o.b.v. volgende criteria:

 • de relevante beroepservaring met betrekking tot de uitbating van een cafetaria (50%)
 • voorstel van concept waarbij een kwalitatieve en aanvullende meerwaarde gecreëerd wordt voor het Sinbad (50%)

De kandidaten moeten op elk criterium minimum 35 op 50 scoren om in aanmerking te kunnen komen voor toewijzing. Er wordt een vork van vijf gehanteerd. De eerst gerangschikte kandidaat krijgt niet automatisch het maximum van de punten.

Interesse in deze uitbating? Stuur jouw kandidatuur in voor zondag 15 oktober. Let op: jouw kandidatuur is pas gelding indien je aanwezig was op minstens één van de twee plaatsbezoeken die georganiseerd worden op vrijdag 22 en 29 september, telkens om 17u.

Note: Inschrijven kan vanaf 1 september tot en met 15 oktober. Voeg bij de inschrijving jouw relevante beroepservaring en voorstel van concept toe.

Uitsluitingscriteria

Door het indienen van een kandidatuur verklaart de inschrijver zich niet in een van de onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden:

 1. de kandidaat waarvan het juridische statuut een vzw is. Gelet op het feit dat er van de kandidaat een professionele uitbating van een horecagelegenheid in hoofdberoep verwacht wordt, is dit niet in overeenstemming te brengen met het doel van een vzw;
 2. de kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
 3. de kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
 4. de kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
 5. de kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
 6. de kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
 7. de kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
 8. de kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt;
 9. de kandidaat die veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld.

Contact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via patrimonium@sint-niklaas.be of op het nummer 03 778 32 60.

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer