Sint-Niklaas in cijfers

Meten is weten. Blijf hier op de hoogte van de meest recente cijfers van het economisch en commercieel landschap van de stad.

Socio-economische schets

Sint-Niklaas is een stad van ongeveer 80.120 inwoners, gespreid over vier deelgemeenten: hoofdgemeente Sint-Niklaas en deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Met een bevolkingsdichtheid van 952 inwoners/km² en onder meer omwille van haar regionale functie voor het Waasland, wordt Sint-Niklaas ingedeeld in de cluster van ‘grote en regionale steden’. Dit is een cluster van 13 Vlaamse steden waartoe ook Aalst en Gent behoren.

Door het socio-economisch profiel van Sint-Niklaas te schetsen, geven we meteen een beeld van de ‘klanten’ van lokale handel en horeca: eigen bevolking, werkenden, scholieren en leerlingen. Ook de inwoners uit de buurgemeenten vormen potentiële klanten voor de lokale economie.

Meten is weten!

Op de hoogte blijven van het socio-economisch profiel van onze stad kan interessant zijn voor jouw zaak. Om jouw nieuwsgierigheid te voeden, kan je tal van parameters raadplegen via Sint-Niklaas in cijfers. Wil je graag ook vergelijken met andere steden en de provincie Oost-Vlaanderen in het algemeen? Snuister dan even rond op Provincie in cijfers.

Inwoners

Hier vind je meer informatie over het bevolkingsaantal, de bevolkingsaangroei en bevolkingsprognose in Sint-Niklaas.

Bevolkingsaantal

In 2021 is de kaap van 80.000 inwoners overschreden. Volgens het Rijksregister telt Sint-Niklaas per 1 januari 2021 80.117 inwoners.

Evolutie inwonersaantal Sint-Niklaas (in aantallen)

Met een bevolkingsdichtheid van 952 inwoners per km², neemt Sint-Niklaas in de rangschikking naar bevolkingsconcentratie de vijfde positie van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten in (na Gent, Denderleeuw, Aalst en Zelzate). Op deelgemeente- en vooral op wijkniveau zijn er weliswaar grote verschillen.

Evolutie bevolkingsdichtheid Sint-Niklaas per km² (in aantallen)

Wat de verdeling naar leeftijd betreft, is het aandeel jongeren (tot 18 jaar) in de totale bevolking relatief hoger in Sint-Niklaas dan in Oost-Vlaanderen, met respectievelijk 21,9% en 19,4%. Het aandeel vrouwen bedraagt 50,8% in Sint-Niklaas (ter vergelijking: 50,6% in Oost-Vlaanderen).

Bevolkingsaangroei

Het aantal inwoners schommelt jaarlijks. De bevolking van Sint-Niklaas neemt gestaag toe. De laatste 10 jaren met zelfs 9,3%. Een toename die sterker is dan in de provincie Oost-Vlaanderen (+5,2%).

De aangroei van de bevolking in Sint-Niklaas is ingegeven door zowel een natuurlijke aangroei (meer geboorten dan sterften) als door positieve verhuisbewegingen (meer inwijkingen dan uitwijkingen).

Bevolkingsprognose

De bevolkingstoename zet zich verder door. Tegen 2040 zou Sint-Niklaas ruim 90.000 inwoners tellen en tegen 2030 zelfs 85.000 inwoners.

Het aantal kinderen en het aantal 65-plussers zou in de toekomst  (de prognose loopt tot 2050) het sterkste stijgen. Dit betekent dat de 18-64-jarigen, die nu in verhouding tot bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen nu reeds minder vertegenwoordigd zijn, nog verder zullen dalen in percentage van het aantal inwoners.

Opgelet: hoe verder we in de toekomst kijken, hoe minder nauwkeuriger deze prognoses zijn.

Prognose inwonersaantal Sint-Niklaas (in aantallen)

Welvaart

De fiscale gegevens geven een beeld van het inkomen dat gezinnen ter beschikking hebben. Het gaat hier om de inkomens die worden doorgegeven aan de fiscus; zo ontbreken vaak de inkomsten uit bijvoorbeeld beleggingen en spaarboekjes.

Tabel: het fiscaal inkomen in Sint-Niklaas en Oost-Vlaanderen
(2018; Statbel - Fiscale inkomens).
Fiscaal inkomen Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen
Gemiddeld inkomen per inwoner (EUR) 18.375 20.436
Mediaaninkomen per aangifte (EUR) 25.155 26.886
Aangiften < 20.000 EUR (t.o.v. totaal aantal aangiften) 37,0% 34,3%

Het mediaan netto belastbaar inkomen per aangifte bedraagt 25.155 EUR in 2018. Dit is 6,4% lager dan het mediaan inkomen opgetekend in Oost-Vlaanderen. Het percentage aangiften van 20.000 EUR of minder ligt 2,7%-punt hoger in Sint-Niklaas dan in Oost-Vlaanderen.

Werkgelegenheid

Naast de eigen inwoners en de bevolking uit de buurgemeenten, zijn ook de werkenden potentiële klanten voor de handel en horeca in Sint-Niklaas. 

De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de werkgelegenheid in Sint-Niklaas en hoe detailhandel en horeca zich verhouden. In het grijs zijn aangeduid die branches die rechtstreeks worden toegerekend tot detailhandel en horeca. Detailhandel en horeca samen staan in voor 13,5% van de werkgelegenheid in Sint-Niklaas.

Er worden namelijk 4.880 personen tewerkgesteld in de detailhandel- en horecasector: 3.430 personen zijn werkzaam in een winkel, als zelfstandige uitbater of in dienstverband. 1.450 personen werken er in de horecasector. De werkgelegenheid in de horeca wordt in Sint-Niklaas grotendeels gerealiseerd in restaurants, catering en drinkgelegenheden (minder in logement).

Overzicht totale werkgelegenheid Sint-Niklaas (2019; in aantallen)

Arvastat

De beste grafieken en cijfers over werkloosheid in onze stad, kan je vinden via Arvastat.
Arvastad is een zeer uitgebreide toepassing van de VDAB waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen. De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch geïllustreerde basisstatistieken, maar laat ook toe om zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te stellen. Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks geactualiseerd. Voor sommige gemeenten zijn de werkloosheidsgegevens ook op wijkniveau raadpleegbaar. Je kan de gegevens ook bewaren of bewerken in PDF- of Excel-formaat. 

Arbeidspendel

De arbeidspendel refereert naar de loontrekkende werkgelegenheid (15-64 jaar). Het cijfer registreert met andere woorden:

 1. het aantal loon- en weddetrekkenden dat in Sint-Niklaas woont én werkt (geen pendel),
 2. het aantal werkenden in Sint-Niklaas dat van buiten de stad komt (ingaande pendel) en
 3. het aantal werkende Sint-Niklazenaren dat een job buiten de stad heeft (uitgaande pendel).

Dit positieve pendelsaldo was het hoogst in 2019 en neemt af tot in 2015. Dit omdat de inkomende arbeidspendel daalt, terwijl de uitgaande pendel toeneemt. De voorbije jaren nemen zowel de inkomende als uitgaande arbeidspendel toe. Omdat in 2019 de uitgaande pendel sterker is toegenomen dan de ingaande arbeidspendel, daalt het positieve pendelsaldo in absolute aantallen. Deze cijfers worden bevestigd door de hogere jobratio (78,8%).

Evolutie arbeidspendel in Sint-Niklaas (in aantallen; Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening))
Tabel: de arbeidspendel voor Sint-Niklaas
(2019; Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening))
Pendelsaldo 1.855
Inkomende arbeidspendel 18.763
Uitgaande arbeidspendel 16.908
Geen pendel (werkgemeente = woongemeente) 10.967

Inkomende arbeidspendel

De inkomende arbeidspendel in Sint-Niklaas komt voornamelijk uit omliggende steden en gemeenten. De percentages slaan op het aandeel van de loontrekkenden werkend in Sint-Niklaas dat in een andere gemeente woont én de loontrekkenden die in Sint-Niklaas wonen en werken (geen pendel). Alleen de percentages ≥ 3% zijn vermeld.

De grootste inkomende pendelbeweging wordt teweeggebracht door de eigen inwoners die er ook werken (37,2%): 11.070 personen. Vervolgens, van de 29.735 loontrekkenden die werken in Sint-Niklaas komt: 6,6% uit Temse; 6,0% uit Beveren; 5,3% uit Sint-Gillis-Waas; 4,6% uit Hamme; 4,6% uit Stekene; 4,5% uit Lokeren; 3,3%; uit Antwerpen-stad.

Kaartweergave inkomende arbeidspendel Sint-Niklaas (2018; Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening))

Uitgaande arbeidspendel

Omgekeerd, wat de uitgaande arbeidspendel betreft, werken de inwoners van Sint-Niklaas voornamelijk in de eigen stad. Van de 21.170 loontrekkenden die wonen in Sint-Niklaas, is er namelijk 40,7% afkomstig van Sint-Niklaas.

Voor de vervolgreeks slaan de percentages op het aandeel van de loontrekkenden wonend in Sint-Niklaas dat in een andere gemeente werkt én de loontrekkenden die in Sint-Niklaas wonen en werken (geen pendel). Alleen de percentages ≥ 3% zijn hieronder vermeld. Van de 21.170 loontrekkenden die wonen in Sint-Niklaas gaan er: 10,7% naar Antwerpen-stad werken; 6,3% naar Beveren; 6,1 % naar Gent; 6,0% naar Temse en 4,0% naar Lokeren.

Kaartweergave uitgaande arbeidspendel Sint-Niklaas (2018; Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening))

Handelspanden

Als centrumstad heeft Sint-Niklaas een zeer groot (en divers) aanbod, maar is er een duidelijke negatieve evolutie. De afgelopen 10 jaar is het aantal panden afgenomen en deze afname is eerder stabiel doorgeen de tijd.

De afname van het aantal panden is conform de Vlaamse trend. In het Vlaamse winkellandschap is er een duidelijke daling van het totaal aantal panden en is er (overwegend) een stijging in de winkelvloeroppervlakte. De voorbije 10 jaar heeft de markt vooral een schaalvergroting nagestreefd en zijn het voornamelijk kleine (tot zeer kleine) handelspanden die verdwijnen en/of hun commerciële functie verliezen.

  2011 2017 2021 Evolutie
2011 - 2021
Evolutie
2017 - 2021
Aantal panden 1.701 1.646 1.572 -7,6% -4,5%
Gevulde panden 1.512 1.460 1.381 -8,7% -5,6%
Leegstaande panden 189 186 191 +1,1% +2,6%
Leegstandspercentage 11,1% 11,3% 12,2% +1,1% +0,9%
Evolutie gevulde en leegstaande panden Sint-Niklaas (in aantallen)

Leegstaande panden

Net zoals in heel Vlaanderen is de leegstand toegenomen, maar voor Sint-Niklaas is dit in zeer beperkte mate gebeurd. In zulke mate zelfs dat het aantal leegstaande panden quasi stabiel is gebleven ten opzichte van 2011.

Naast de evolutie van het aantal leegstaande panden is er ook de evolutie van het leegstandspercentage. Dit cijfer neemt licht toe en dit omwille van de afname van het totaal aantal panden. Deze afname in combinatie met een stabiel aantal leegstaande panden zorgt ervoor dat deze laatste een groter aandeel (of %) opnemen.

Er worden 4 soorten leegstand onderscheiden:

 1. Verbouwing: panden die leegstaan omwille van verbouwing;
 2. Aanvang/frictieleegstand: panden die minder dan 1 jaar leegstaan;
 3. Langdurige leegstand: panden die tussen 1 jaar en 3 jaar leegstaan;
 4. Structurele leegstand: panden die langer dan 3 jaar leegstaan.

In Sint-Niklaas is de balans eerder positief. Meer dan 50% van de panden staan minder dan een jaar leeg (of zijn in verbouwing). De andere twee categorieën komen in beperktere mate voor.

Type leegstand Aantal panden % van de totale leegstand
Verbouwing 44 23,1%
Aanvangs/frictieleegstand 66 34,5%
Langdurige leegstand 44 23,1%
Structurele leegstand 37 19,3%

Winkelvloeroppervlakte (WVO)

  2011 2017 2021 Evolutie
2011 - 2021
Evolutie
2017 - 2021
Totale WVO 235.496 239965 234292 -0,5% -2,4%
Gevulde WVO 202.587 208.104 206.213 +1,8% -0,9%
Leegstaande WVO 32.909 31.861 28.079 -14,7% -11,9%
Leegstandspercentage WVO 14,0% 13,3% 12,0% -2,0%

-1,3%

Conform het imago en de schaal van een centrumstad is het commercieel ruimtebeslag zeer hoog. de evolutie van dit cijfer is echter grillig. Tussen 2011-2017 is er een duidelijke (jaarlijkse) stijging die vanaf 2017 overgaat in een jaarlijkse daling. Daardoor breekt Sint-Niklaas met de Vlaamse trend van toenemende WVO.

Het ruimtebeslag van de leegstaande panden is de afgelopen 10 jaar gedaald in Sint-Niklaas. Gepaard met het stabiele aantal leegstaande panden kan hieruit afgeleid worden dat het vooral kleine (tot zeer kleine) panden zijn (<100m²) die leeg komen te staan. Deze trend is niet alleen waar te nemen in Sint-Niklaas maar over heel Vlaanderen.

Evolutie winkelvloeroppervlakte (gevulde) panden Sint-Niklaas (in m²)

Opdeling naar hoofdbranche

Hoofdbranche Aantal panden Aandeel panden (%) WVO (m²) Aandeel WVO (%)
Diensten 344 21,9% - -
Horeca 284 18,1% - -
Leegstand 191 12,2% 28.079 12,0%
Levensmiddelen 177 11,3% 36.405 15,5%
Kleding en mode 136 8,7% 45.786 19,5%
Transport en brandstoffen 103 6,6% - -
In-en-om-wonen 93 5,9% 78.469 33,5%
Persoonlijke verzorging 51 3,2% 5.419 2,3%
Overige detailhandel 40 2,5% 11.027 4,7%
Vrije tijd 34 2,2% 9.745 4,2%
Ontspanning 31 2,0% - -
Doe-het-zelf 21 1,3% 9.371 4,0%
Bruin- en witgoed 21 1,3% 5.308 2,3%
Auto en fiets 16 1,0% 2.226 1,0%
Huishoudelijke artikelen 15 1,0% 2.457 1,0%
Cultuur 15 1,0% - -
Totaal 1.572 100% 234.292 100%

Benchmark met andere centrumsteden

Tabel: het totaal aantal panden (gevulde en leegstaande panden)
  Sint-Niklaas Roeselare Mechelen Aalst Oostende Hasselt Kortrijk
2011 1.701 1.656 1.740 1.929 2.253 2.230 2.325
2017 1.646 1.640 1.643 1.881 2.112 2.159 2.155
2021 1.572 1.598 1.665 1.938 2.009 2.076 2.117

Sint-Niklaas is bij de kleinere centrumsteden, wanneer het gaat over het aantal panden. Maar de stad volgt wel de algemene trend van een afnemend aantal handelspanden. Een groter of kleiner aantal handelspanden is per definitie niet negatief noch positief.

Tabel: de leegstandpercentages
  Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Kortrijk Aalst Hasselt
2011 7,5% 8,2% 6,6% 11,1% 8,7% 3,3% 9,5%
2017 9,8% 9,7% 8,3% 11,3% 10,5% 9,7% 9,3%
2021 11,0% 11,5% 11,6% 12,2% 12,9% 13,7% 15,7%

Het leegstandspercentage heeft voor Sint-Niklaas sinds 2011 hoog gelegen maar is zeer stabiel gebleven. De percentages van de andere steden stijgen op 10 jaar tijd enorm (tot soms een verviervoudiging). De trend van toenemende leegstand is duidelijk af te lezen uit de benchmark, maar de cijfers duiden ook de impact van het beleid in Sint-Niklaas aan. Het percentage is (min of meer) onder controle waardoor de leegstand enigszins ingedijkt kan worden.

Tabel: de winkelvloeroppervlakte
  Mechelen Kortrijk Oostende Aalst Roeselare Sint-Niklaas Hasselt
2011 117.468 213.732 208.839 189.738 209.734 235.496 272.447
2017 185.848 194.055 194.547 184.817 232.664 239.965 316.129
2021 178.387 192.169 203.847 210.753 229.047 234.292 351.118

Waar Sint-Niklaas onderaan de benchmark zat qua aantal panden, zit de stad bovenaan als we het commercieel ruimtebeslag vergelijken. Hoofdzakelijk lokale factoren maken het verschil. Zo heeft Sint-Niklaas een groot aantal handelszaken die groter dan 1.000m² zijn en beschikt de stad ook over het Waasland Shopping Center. De aanwezigheid van dergelijke retailvoorzieningen maken logischerwijze een belangrijk verschil tussen de steden.

Dynamiek stadscentrum en deelgemeenten

Hier vind je in een vogelvlucht de belangrijkste cijfers voor de 4 kernen (stadscentrum, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai) terug.

Stadscentrum (focus- en kernwinkelgebied)

Tabel: handelspanden stadscentrum
  2017 2018 2019 2020 2021 Evolutie '17 - '21
Aantal panden 538 523 533 507 504 -6,3%
Gevulde panden 432 432 435 408 402 -6,9%
Leegstaande panden 106 91 98 99 102 -3,8%
Leegstandspercentage 19,7% 17,3% 18,4% 19,5% 20,2%

+0,5%

Belsele

Tabel: handelspanden Belsele
  2011 2017 2021 Evolutie '11 - '21 Evolutie '17 - '21
Aantal panden 139 158 149 +7,2% -5,7%
Gevulde panden 136 149 134 -1,5% -10,1%
Leegstaande panden 3 9 15 x 5 x 1,6
Leegstandspercentage 2,2% 5,7% 10,1% +7,9% +4,4%
Tabel: winkelvloeroppervlakte (WVO) Belsele
  2011 2017 2021 Evolutie
2011 - 2021
Evolutie
2017 - 2021
Totale WVO 33.423 35.155 34.027 +1,8% -3,2%
Gevulde WVO 33.213 33.399 32.031 -3,6% -4,1%
Leegstaande WVO 210 1.756 1.996 x 9,5 x 1,1
Leegstandspercentage WVO 0,6% 5,0% 5,9% +5,2% +0,9%

Nieuwkerken

Tabel: handelspanden Nieuwkerken
  2011 2017 2021 Evolutie '11 - '21 Evolutie '17 - '21
Aantal panden 86 80 76 -11,6% -5,0%
Gevulde panden 83 75 71 -14,5% -5,3%
Leegstaande panden 3 5 5 x 1,6 x 1
Leegstandspercentage 3,5% 6,3% 6,6% +3,1% +0,3%
Tabel: winkelvloeroppervlakte (WVO) Nieuwkerken
  2011 2017 2021 Evolutie
2011 - 2021
Evolutie
2017 - 2021
Totale WVO 6.959 8.060 8.126 +16,8% +0,8%
Gevulde WVO 6.759 7.215 7.726 +14,3% +7,1%
Leegstaande WVO 200 845 400 x 2 / 2
Leegstandspercentage WVO 2,9% 10,5% 4,9% +2,0% -5,6%

Sinaai

Tabel: handelspanden Sinaai
  2011 2017 2021 Evolutie '11 - '21 Evolutie '17 - '21
Aantal panden 79 64 50 -37% -22%
Gevulde panden 77 61 43 -44% -30%
Leegstaande panden 2 3 7 x 3,5 x 2,3
Leegstandspercentage 2,5% 4,7% 14,0% +11,5% +9,3%
Tabel: winkelvloeroppervlakte (WVO) Sinaai
  2011 2017 2021 Evolutie
2011 - 2021
Evolutie
2017 - 2021
Totale WVO 5.361 2.606 2.339 -56% -10%
Gevulde WVO 5.031 2.256 1.883 -63% -17%
Leegstaande WVO 330 350 456 +38% +30%
Leegstandspercentage WVO 6,2% 13,4% 19,5% +13,3% +6,1%

Verblijfstoerisme

Het meerdaags verblijfstoerisme in Sint-Niklaas zit sterk in de lift. Tussen 2015 en 2019 steeg het aantal overnachtingen met 37%. De sterke dip in 2020 laten we hier even buiten beschouwing omwille van de uitzonderlijke omstandigheden. Toch behaalde Sint-Niklaas in 2020 51.369 overnachtingen. Met dit aantal moet Sint-Niklaas in de provincie Oost-Vlaanderen enkel Gent laten voorgaan (501.209 overnachtingen).

Evolutie overnachtingen Sint-Niklaas (in aantallen)
Overzicht overnachtingen gemeenten Oost-Vlaanderen (2020; in aantallen)

Stadsmonitor

De Stadsmonitor is een officiële publicatie van de Vlaamse Overheid. De Stadsmonitor bestaat uit een set van een 200-tal indicatoren die:

 • De leefkwaliteit van de centrumsteden in kaart brengen;
 • Aangeven hoe duurzaam de ontwikkeling van de centrumsteden is;
 • De gezins- en kindvriendelijkheid van de centrumsteden in kaart brengt.

De centrumsteden waarmee Sint-Niklaas vergeleken wordt, zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, en Turnhout.

In het evolutierapport cultuur en vrije tijd zijn er enkele interessante parameters voor jou als ondernemer:

 • nr. 21 | Bezoek restaurant, brasserie, eetcafé
 • nr. 22 | Tevredenheid uitgaansgelegenheden, restaurants en eetcafés
 • nr. 23 | Winkelaanbod
 • nr. 24 | Winkelen in de stad
 • nr. 25 | Voldoende winkelvoorzieningen in de buurt
 • nr. 26 | Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen
 • nr. 27 | Verblijfstoerisme: overnachtingen en capaciteit

Ook in het evolutierapport mobiliteit zijn er enkele interessante parameters voor jou als ondernemer:

 • nr. 11 | Duurzaam verplaatsingsgedrag korte afstanden
 • nr. 12 | Fietsvriendelijk karakter van de buurt
 • nr. 14 | Bereikbaarheid van het centrum van de stad met de fiets en het openbaar vervoer
auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer