Beleidsplannen

De kaarten liggen goed voor onze stad. Maar dat betekent niet dat we de zaken op hun beloop moeten laten. Succes moet je afdwingen, elke dag opnieuw. Daarom liggen er sterke visies op tafel en staan er voortdurend heel wat projecten in de steigers zodat de succesbarometer van Sint-Niklaas onafgebroken op mooi weer staat.

Detailhandelsplan

De gemeenteraad keurde in maart 2017 het detailhandelsplan goed. Het plan kwam tot stand op basis van overleg met verschillende sleutelfiguren uit het lokale retaillandschap.

Het detailhandelsplan is geen studie. Het vertrekt van bestaande studies en analyses, legt de puzzelstukken samen en richt de blik op de toekomst. In een context van e-commerce, teveel handelsoppervlakte en een zoekende consument, is het de rol van de stad om als enige constante speler keuzes te maken en continuïteit te garanderen. Met het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) zullen steden en gemeenten op termijn een instrument hebben om maatregelen afdwingbaar te maken. In afwachting moet dit beleidsplan een leidraad zijn voor adviezen bij vergunningsaanvragen, een verfijning van de beleidsintenties uit het witboek, een argumentatie voor de beoordeling van besluitvorming, een sturingsmiddel naar het speelveld van verschillende actoren, een houvast voor budgetbeslissingen en een middel om het stadsbestuur en handelaars op één lijn te krijgen.

Kernwinkelgebied: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

In het detailhandelsplan spreken we over een focusgebied. Eerder, in 2013 echter ondernam stad Sint-Niklaas al een eerste poging om het winkelgebied geografisch af te bakenen. Deze afbakening werd vastgelegd in het 'RUP Kernwinkelgebied'. Door de enorme groei van e-commerce en de aanhoudend hoge leegstandspercentages, is er nood aan verdere verfijning en afbakening. Daarom legt het detailhandelsplan een ‘focusgebied’ vast binnen het kernwinkelgebied. Aanwezigheid van winkels en handel buiten het focusgebied, maar wél in het kernwinkelgebied, is uiteraard mogelijk en zelfs gewenst. Er is absoluut een plaats voor winkels die in ‘lokale bediening’ voorzien (bv. bakkers, beenhouwers of kruideniers) of nichewinkels die zich richten naar een zeer specifiek publiek dat gericht komt winkelen (bv. Key Music voor muziekinstrumenten, Optiek Alexander voor verrekijkers, sterrenkijkers, loepen of microscopen) of dienstenbedrijven (bv. rijscholen of zorgfuncties) .

Het RUP kernwinkelgebied uit 2013 bestaat dus nog, maar wordt niet meer actief gebruikt. In de praktijk wordt er meer gewerkt met de meer recentere afbakening van het focusgebied uit het detailhandelsplan van 2017. Bij ruimtelijke of stedenbouwkundige discussies telt uiteraard het RUP, de enige correct juridische grondslag tot op heden.

Bijlage - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kernwinkelgebied

Horecabeleidsplan

Horecazaken maken moeilijke tijden door. Op heel wat zaken heeft een lokaal bestuur geen vat. Toch wil het stadbestuur van Sint-Niklaas niet aan de zijlijn staan en kan het wel degelijk drempels naar ondernemerschap wegnemen. Horeca is niet alleen een belangrijke economische sector maar bepaalt mee de aantrekkelijkheid en de beleving in een stad. Ook de sociale rol als ontmoetingsplaats blijft belangrijk.  Het stadsbestuur wil een klimaat creëren waarin ondernemende en creatieve uitbaters optimaal hun ding kunnen doen. Als leidraad werd een horecabeleidsplan opgemaakt in november 2015 goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit plan kwam tot stand na intens overleg met de sector.

Strategisch plan toerisme

Sint-Niklaas is een belangrijke toeristisch-recreatieve bestemming, vooral gekend voor haar Grote Markt, Sinterklaas, Mercator, cultuur, grote evenementen zoals de Vredefeesten met de ballonvaarten en de winkelmogelijkheden, waaronder het Waasland Shopping Center en de Stationsstraat. De stad werkt al enkele jaren aan een identiteits- en kernversterkend beleid en wil dit ook op vlak van toerisme verderzetten, samen met alle partners. Om de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas te behouden en te verbeteren, en de kansen te grijpen die aanwezig zijn, werd een strategisch plan toerisme en stadspromotie opgesteld.

Stad met ambities

Over verschillende disciplines heen werden beleidsplannen en studies ontwikkeld om Sint-Niklaas te laten evolueren naar een duurzame en leefbare stad:

  1. Lobbenstadmodel (2014)
  2. Mobiliteitsplan (2015)
  3. Klimaatplan (2015)
  4. Masterplan publieke ruimte (2014)

Dit klavertje vier vormt de basis van het ruimtelijk beleid over de verschillende disciplines heen op korte, middellange en lange termijn, van abstract ruimtelijk tot concreet uitvoerend.

Lobbenstadmodel

In 2014 werd het lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas ontwikkeld. In dit model wordt de bebouwde ruimte voorzien binnen een radiale structuur van compacte stadslobben. Daartussen ontstaat een netwerk van zeven groenblauwe vingers.

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsdocument voor de leefbaarheid en de levenskwaliteit van onze stad. Zo wordt er sterk ingezet op de verhoging van de verkeersveiligheid door duidelijke en weloverwogen keuzes te maken inzake vrachtroutes, snelheid en aanleg van nieuwe wegen. Het mobiliteitsplan breekt ook een lans voor het gebruik van de fiets. Dit wordt het stedelijk vervoersmiddel bij uitstek. Verder komt de uitbreiding van het autoluw stadscentrum aan bod. Dit kan door het verbeteren van de verkeersstructuur en door het nemen van circulatiemaatregelen. Er komt ook een versterking van het openbaar vervoer en een betere benutting van de beschikbare parkeerruimte door het voeren van een sturend parkeerbeleid.

Klimaatplan

Sint-Niklaas gaat een klimaatengagement aan met Europa. De stad wil tegen 2020 minstens 20% CO2 minder uitstoten. Bijkomend heeft de stad de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Het klimaatplan van Sint-Niklaas werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2015.
Het klimaatplan omvat een globale visie en strategie tegen 2050 en een actieplan 2015-2020, met een set van concrete maatregelen in verschillende domeinen om de vooropgestelde doelstellingen (20% CO2-reductie tegen 2020) te realiseren.

Masterplan publieke ruimte

Het masterplan publieke ruimte bevat een globale visie over de publieke ruimte op het grondgebied van onze stad. Het plan vertrekt van het idee dat een kwalitatieve publieke ruimte essentieel is om van de stad een aangename plek te maken om te wonen, te werken en te verblijven. Dat vraagt om een visie die bijdraagt aan de herkenbaarheid en de identiteit van de publieke ruimten in Sint-Niklaas. 

auto bus fiets herfst lente typischsn winterziendoen zienslapenzomer